Alléhusene

Skanderborg Bakker

Browsing Posts published in maj, 2010

Kasper, 217, og Troels, 149, som er Alléhusenes repræsentanter i den overordnede grundejerforening, var til generalforsamling d. 25. maj 2010. Nedenfor er de mest interessante informationer fra den seance opstillet i uprioriteret rækkefølge:

 • Sjælsø er forpligtet til at etablere bump på Frederik d. II’s Alle. Sjælsø og kommunen diskuterer i øjeblikket hvilken type bump, der skal etableres.
 • De tomme byggegrunde, hvor de resterende Højlandshuse skulle have været, ryddes i 1 meters afstand fra stien. Derudover sørger Sjælsø for at planere området 2 gange årligt.
 • Den boldbane, der er planlagt foran det første Højlandshus, er stadig ikke brugbar. Sjælsø har lovet at få Skyum til at gøre plænen spilbar.
 • Forlængelsen af Dr. Sophies Alle med bro-forbindelse til Danmarksvej udsættes til 2013 i henhold til aftale mellem kommunen og Sjælsø.
 • Hidtil har hver af grundejerforeningerne i området bidraget til den overordnede grundejerforening med 1,5 kr. pr. kvm. bolig. Det beløb hæves til 6 kr. pr. kvm. bolig fremover.
 • Sjælsøs skilte står på områder, der tilhører Sjælsø, og de vil ikke fjerne dem. De vil heller ikke acceptere hærværk mod flere skilte.

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2

Sted: Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, Skanderborg

Dato: 26-04-2010, kl. 19

Deltagelse: Ca. 30 beboere

Referat: Troels Hoffmann

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor

4. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Rettidigt indkomne forslag

7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

Claus Bjerre – Formand – genopstiller ikke

Helle Lerche – Næstformand – genopstiller ikke

Morten L Therkildsen – Kasserer – genopstiller ikke

3 personer ønsker således ikke at genopstille, hvorfor nye kandidater ønskes.

8. Valg af kasserer

9. Valg af revisor

10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i grundejerforeningen Skanderborg Bakker

11. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Claus Bjerre blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 • Grønne arealer
  • Vedligeholdelsen af de grønne arealer varetages stadig af Arne Skyum. Prisen er dog nedsat ca. 10% i forhold til sidste år. Skyum er i øvrigt også ansvarlig for vedligeholdelsen af den overordnede grundejerforenings arealer.
 • Snerydning
  • Blandt beboerne er der forskellige opfattelser af om snerydningen har været ok. Bestyrelsen har lært, at vi skal være mere præcise, når vi indgår nye aftaler i fremtiden, så der ikke kan opstå tvivl om, om leverandøren har udført arbejdet godt nok.
  • Kontrakten med GSM er ophørt (efter 3 års binding), så der skal nu ses på nye leverandører. Der arbejdes på fælles kontrakt med den overordnede grundejerforening.
  • GSM har endnu ikke fremsendt regning, men der anvendes samme form for indsigelse som hos Bøgehusene og andre tilstødende foreninger. I øjeblikket afventer vi udfaldet af en indsigelse fra Bøgehusene mod rydningens kvalitet. De har krævet betalingen reduceret til det halve ca.
 • Skilte
  • Opsætning af skilte har tidligere været diskuteret, og det er blevet besluttet ikke at opsætte yderligere skilte. Det, der har været, er igen blevet fjernet (se i øvrigt diskussionspunkt under 11. Evt.)
 • Internet
  • allehusene-skanderborgbakker.dk er under udarbejdelse. Forventes snart klar. alléhusene.dk videresender til allehusene-skanderborgbakker.dk.
 • Gadelamper
  • Bestyrelsens holdning er, at lampen tilhører huset. Pære kan rekvireres hos bestyrelsen.
 • Om- og tilbygning
  • Beboerne opfordres til at være opmærksomme på vedtægterne. Vedtægterne er ret præcise og restriktive på dette område, og det er beboernes ansvar at overholde vedtægterne.
 • Parkering
  • Beboerne må kun parkere på parkeringspladserne (eller i egen carport), ikke på vendepladserne. Vendepladserne må anvendes til korttidsparkering for gæster..

Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning

 • Der blev spurgt til evt. fartdæmpende foranstaltninger på Frederik d. II’s Allé. Vejen er kommunens, og der er en aftale med kommunen om, at der opsættes bump.
 • Bestyrelsen bør anføre overfor snerydder, at området ikke har fået tømt skrald i en længere periode i vinter pga. glatte veje og manglende rydning. Det bør kunne bruges som argument for reduktion i betaling for snerydning. Der er enighed om, at rydningen ikke har været god, men det skal ikke forventes, at snerydning på vejen rydder helt hen til grund-kanten.
 • Vedr. skiltning og fart på stikvejene bemærkes det, at beboere selv bør være mere opmærksomme på ikke at køre for stærkt.
 • I hele området er der blevet opsat skelpæle (af træ), som  er blevet brugt af landmålere. Træ-pælene kan fjernes af beboerne. Vær opmærksom på, at de metalrør, der står ved siden af, er banket tilstrækkeligt langt ned, så de ikke gør skade på græsslåmaskiner og legende børn. Der sidder metalsøm eller lignende i cykelstien, som formentlig også er efterladt af landmålere (ansvaret for opfølgning på det, er den overordnede grundejerforenings).
 • Belægningen på forbindelsen mellem alléerne og stien ser noget foreløbig ud. Løsningen er dog tænkt som endelig fra Sjælsø. Forsamlingen opfordrer til, at bestyrelsen undersøger mulighederne for at etablere flisebelægningen eller lignende.

 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor 
Formanden gennemgik regnskabet for 2009. Renset for ekstraordinære indtægter og udgifter, er der et overskud i omegnen af 10.000 kr.

Det blev diskuteret, om der er brug for at hæve kontingentniveauet. Holdningen er, at det ”kun” skal løbe rundt. Grundejerforeningen ønsker ikke at spare yderligere op.

Der blev spurgt til maling af huse i regi af grundejerforeningen. Bestyrelsen foretager ingen central koordinering af facadebehandling af husene.

4. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat 
Generalforsamlingen besluttede, at overskuddet bliver stående i banken.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Formanden fremlagde budgettet for 2010. Der forventes øget udgift til snerydning i 2010, der afsættes 30.000 til denne post på budgettet.

Det blev diskuteret, om der er afsat tilstrækkeligt til løbende vedligeholdelse af legepladser, fremtidige nyanskaffelser, vedligeholdelse af veje, o.l. Mht. vedligeholdelse af veje foreslås det, at der opstilles totalbudget for den langsigtede vedligeholdelse. Bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med dette forslag.

Formanden oplyser, at grundejerforeningen har en opsparing på ca. 100.000.

Budgettet godkendes.

6. Rettidigt indkomne forslag

Ingen

7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

3 nuværende bestyrelsesmedlemmer (formand, næstformand og kasserer) stiller ikke op. Kasper Dorby, nr. 217, og Troels Hoffmann, nr. 149, fortsætter i bestyrelsen.

 • Benny Schou, nr. 123, vælges som nyt bestyrelsesmedlem
 • Mette Tonnesen, nr. 311, vælges som nyt bestyrelsesmedlem
 • Niels-Kenneth Nielsen, nr. 119, vælges som nyt bestyrelsesmedlem
 • Troels, nr. 149, vælges som ny formand

 

8. Valg af kasserer

Benny, nr. 123, vælges som kasserer.

9. Valg af revisor 
Nuværende revisor, Jens nr. 129, genvælges.

10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i grundejerforeningen Skanderborg Bakker

Troels Hoffmann, nr. 149, og Kasper Dorby, nr. 217, vælges som repræsentanter i den overordnede grundejerforening.

11. Evt.

 • Vedr. Flisebelægning fra stikveje til stier – bestyrelsen opfordres til at undersøge hvordan der kan etableres en bedre belægning
 • Totalregnskab for vedligeholdelse, reparation (og på lang sigt, formentlig ca. 30 år, udskiftning) af belægningen på vejene kunne opstilles, så vi får en bedre fornemmelse af, hvor mange penge der bør sættes til side til denne post. Ole, nr. 133, kan evt. hjælpe med udarbejdelse af totalregnskab.
 • Vej 200: kloakdæksel foran 239, 241 ligger 5-7 cm under niveau. Det bør hæves. Der er 5 års garanti på vejene, så det bør kunne laves på garantien. Bestyrelsen undersøger.
 • Hæk: der er gro-garanti, Arne Skyum erstatter løbende hække.
 • Der luftes et forslag om etablering af cykel-skur i forbindelse med de fælles parkeringspladser. Mange vil gerne have den ekstra opbevaringsplads, men der er bred enighed om ikke at gå videre med ideen. I øvrigt anføres det, at bebyggelsesprocenten for området (jf. lokalplan) er tæt på at være overskredet.
 • Der spørges til byggetomten, hvor de øvrige højlandshuse skulle være bygget. Der er et ønske om, at området vedligeholdes (ryddes og slås). Formanden oplyser, at den overordnede grundejerforening har det som et punkt i forbindelse med overtagelse af arealer fra Sjælsø.
 • Planerne for grunden til butik/indkøbscenter er ikke kendte.
 • Der spørges til planerne for videreførsel af Dr. Sophies Alle til Danmarksvej. Arbejdet skal være fuldført i 2012, og da kommunen har en bankgaranti fra Sjælsø forventes arbejdet igangsat senest i 2011.
 • Der spørges til mulighed for etablering af forsamlings-/fælleshus. Spørgsmålet hører under den overordnede grundejerforening, men bliver svært at realisere med den høje bebyggelsesprocent.
 • Der er etableret lygtepæle ned til banegården v. Sjælsø.
 • Der spørges til det store skilt på Dr. Sophies Alle (med oversigt over området) – skal det flyttes, fjernes e.l.? Og hvornår fjernes flagstænger? Emnet gives videre til den overordnede grundejerforening grundejerforening.
 • Der spørges til skolevej til Morten Børup Skolen, som området nu hører til. Kan der etableres en mere sikker vej til skole for de mange børn fra området?
 • Der opfordres kraftigt til, at farten op ad stikvejene reduceres. Det er oplevelsen, at der køres for stærkt – både fra beboerne og udefrakommende. Det opfattes som et stort problem.
  • Der er holdninger både for og imod bump på stikvejene. Ifølge Ole, nr. 133, kan der ikke etableres bump, der er så store, at de har den ønskede, fartdæmpende, effekt.
  • Der er bred enighed om, at beboerne bør gøre naboer og besøgende opmærksomme på, at der skal køres i første gear og meget langsomt (10 km/t). 
  • Bestyrelsen opfordres til at undersøge muligheden for en forsøgsmæssig etablering af skiltning på en eller flere veje (fx ”Max 10 km/t”) for at se, om det har en fartdæmpende effekt. Bestyrelsen undersøger reglerne og de praktiske muligheder for opsætning af skilte.
 • Afholdelse af fest. Festen afholdes i år på 300-vejen, den sidste weekend i august. Morten Vest, nr. 347, og Kasper Bodenhoff meldte sig som arrangører af festen.