Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2, Alléhusene.

Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år den 6. april 2017 kl. 20.00 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg.

1. Valg af dirigent

a. Valg af referent

b. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab 2016

4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 2017

5. Rettidigt indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

a. Morten Wickers genopstiller ikke som formand, næstformand Casper Larsen genopstiller ikke.

Bestyrelsen opstiller bestyrelsesmedlem Sofie Krusell til ny formand.

2 nye bestyrelsesmedlemmer ønskes.

b. Kasserer og bestyrelsesmedlem Kurt Rasmussen genopstiller.

7. Valg af revisor Peter Henriksen genopstiller

8. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede

grundejerforening Skanderborg Bakker

9. Eventuelt

 

Fremsend venligst forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest søndag den 2. april 2017 til bestyrelsens mailadresse: bestyrelsen@allehusene-skanderborgbakker.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen